close
تبلیغات در اینترنت
راه عشق

ورود به پنل کاربري

  نام کاربری :
  رمز عبور :

نظرسنجي

  از چه موضوع سایت بیشتر خوشت میاد؟
راه عشق
  کنار خیابون ایستاده بود... تنها ، بدون چتر ،
  اشاره کرد مستقیم ... جلوی پاش ترمز کردم ،
  در عقب رو باز کرد و نشست ،
  آدمای تنها بهترین مسافرن برای یک راننده تنها ،
  - ممنون
  - خواهش می کنم ...
  حواسم به برف پاک کنای ماشین بود که یکی در میون کار می کردن و قطره های بارون که درشت و محکم خودشون می کوبوندن به شیشه ماشین ،
  یک لحظه کوتاه کافی بود که همه چیز منو بهم بریزه
  و اون لحظه ، لحظه ای بود که چشم های من صورتش رو توی آینه ماشین تماشا کرد ،
  نفسم حبس شد ، پام ناخودآگاه چسبید روی ترمز
  ادامه داستان در ادامه مطلب

  - چیزی شده ؟
  چشمامو از نگاهش دزدیدم ،
  - نه .. ببخشید ،
  خودش بود ، شک نکردم ، خودش بود
  بعد از ده سال ، بعد از ده سال .... خودش بود .
  با همون چشم های درشت آهویی ، با همون دهن کوچیک و لبهای متعجب ،
  با همون دندونای سفید و درشت که موقع خندیدنش

  می درخشید و چشمک می زد... خودش بود...
  نبضم تند شده بود ، عرق سردی نشست روی تنم ، دیگه حواسم به هیچ چی نبود ،
  می ترسیدم دوباره نگاهش کنم ، می ترسیدم از تلاقی نگاهم با نگاهش بعد از ده سال ندیدن هم ،
  دستام و پاهام دیگه به حال خودشون نبودن ،
  برف پاک کنا اصلا کار نمی کردن، بارون بود و بارون ... پرسید : مسیرتون کجاست ؟
  گلوم خشک شده بود ،
  سعی کردم چیزی بگم اما نمی شد ، با دست اشاره کردم ... مستقیم .
  گفت : من میرم خیابون بهار ، مسیرتون می خوره ؟
  به آینه نگاه نکردم ، سرمو تکون دادم ،
  صدای خودش بود ، صدای قشنگ خودش بود ،
  قطره اشکم چکید ، چکید و چکید ، گرم بود ، داغ بود ، حکایت از یک داستان پرغصه داشت ،
  به چشمام جرات دادم ،
  از پشت پرده اشک دوباره دیدمش ، داشت خیابونو نگاه میکرد ،
  دهن کوچولوش مثل اون موقع ها نیمه باز بود ، به تعبیر من ، با حالت متعجبانه ،
  چشماش مثل چشم بچه ها پر از سئوال ،
  سرعت ماشینو کم کردم ، بغض بد جور توی گلوم
  می تپید ،
  روسریش ، مثل همیشه که حواسش نبود ، سر خورد بود روی سرشو موهای مشکیش آشفته و شونه نشده روی پیشونیش رها بود ،
  خاطره ها ، مثل سکانس های یک فیلم با دور تند ، از جلو چشمام عبور می کرد ، به خدا خودش بود
  به چشمای خودم نگاه کردم ، سرخ بود و خیس ،
  خدا کنه منو نشناسه ، اگه بشناسم چی میشه ، آخه اینجا چیکار می کنه ؟ !
  یعنی تنهاست ؟ ازدواج نکرده ؟ ازدواج کرده ؟ طلاق گرفته ؟ بچه نداره ؟ خدای من ... خدای من ....
  با لبش بازی می کرد ، مثل اونوقتا ، که من مدام بهش می گفتم ، اینقده پوست لبتو نکن دختر ، حیف این لبای قشنگت نیست ؟
  و اون ، با همون شیطنت خاص خودش ، می خندید ، لج می کرد ،
  به یک زن سی و هفت ساله نمی خورد ، توی چشم من ، همون دختر بیست و هفت ساله بود ، با همون بچه گیای خودش ، با همون خوشگلیای خودش ....
  زمان به سرعت می گذشت ، قطره های اشک من انگار پایان نداشت ، بارون هم لجباز تر از همیشه ،
  پشت چراغ قرمز ترمز کردم ،
  به ساعتش نگاه کرد ،
  روسریشو مرتب کرد ، به ناخناش نگاه کردم ، انگار هنوزم مراقب ناخناش نیست ، دلم می خواست فریاد بکشم ، بغض داشت خفم می کرد ، کاش میشد از ماشین بزنم بیرون و تموم خیابون رو زیر بارون بدوم و داد بزنم ، قطره های عرق از روی پیشونیم میچکید توی چشمام و با قطره های اشک قاطی میشد و می ریخت روی لباسم ، زیر بارون نرفته بودم اما .. خیس بودم، خیس ِ خیس ...
  چیکار باید می کردم ، بهش بگم ؟ بهش بگم منم کی ام ؟ برگردم و توی چشاش نگاه کنم ؟ دستامو بذارم روی گونه هاش ؟ می دونستم که منو خیلی زود میشناسه ، مگه میشه منو نشناسه ،
  نه .. اینکارو نمی تونم بکنم ، می ترسم ، همیشه این ترس لعنتی کارا رو خراب می کرد ،
  توی این ده سال لحظه به لحظه توی زندگیم بود و ... نبود
  بود ، توی هر چیزی که اندک شباهتی بهش داشت ،
  بود ، پر رنگ تر از خود اون چیز ، زیباتر از خود اون چیز ،
  تنهاییم با جستجوی اون دیگه تنهایی نبود ، یه جور شیدایی بود ، خل بودم دیگه ،
  نرسیدم بهش تاهمیشه دنبالش باشم،عاشقی کنم براش
  میگفت : بهت نیاز دارم ... ساکت می موندم ،
  میگفت : بیا پیشم ، میگفتم : میام ... اما نرفتم ،
  زمان برای من کند میگذشت و برای اون تند تر از همیشه ، دلم می خواست بسوزم ،
  شاید یه جور خود آزاری که البته بیشتر باعث آزار اون شد ،
  قصه عشق من افسانه شدو معشوق من،از دستم پرید
  مثل پرنده کوچکی که دلش تاب سکوت درخت رو نداشت .
  صدای بوق ماشین پشت سر، منو به خودم آورد ، چراغ سبز شده بود ،
  آهسته حرکت کردم ، چشام چسبید روی آینه ، حریصانه نگاهش کردم ، حریصانه و بی تاب ،
  چرا این اشکای لعنتی بس نمی کنن ،
  آخه یه مرد چهل ساله که نباید اینقدر احساساتی باشه
  یاد شبی افتادم که برای بدرقه من تا فرودگاه اومد ،
  هردوروی صندلی عقب تاکسی نشسته بودیم ،
  و اون تمام مسیر بهم نگاه می کرد ، اشک میریخت و با همون لبای قشنگ نیمه بازش ، چشم در چشم ، نگاهم می کرد ،
  تا حالا اینقدر مهربونی رو یکجا توی هیچ چشمی ندیده بودم ،
  چشماش عاشقانه و مادرانه ، با چشم های من مهربون بود .
  شقیقه هام می سوخت ، احساس می کردم هر لحظه ممکنه سکته کنم ، قلبم عجیب تند می زد ، تند تر از همیشه ، تند تر ازتمام مدتی که توی این ده سال میزد
  - همینجا پیاد میشم .
  پام چسبید روی ترمز ، چشمامو بستم ،
  - بفرمایین ...
  دستشو آورده بود جلو ، توی دستش یک هزار تومنی بود و یک حلقه دور انگشتش ، قلبم ایستاد ،
  با همه انرژیم سعی کردم حرفی بزنم ..
  - لازم نیست ..
  - نه خواهش می کنم ...
  پولو گذاشت روی صندلی جلو ...
  صدای باز شدن در اومد و بعد ... بسته شدنش .
  خشکم زده بود ، حتی نمی تونستم سرمو تکون بدم .
  برای چند لحظه همونطور موندم ،
  یکدفه به خودم اومدمو و درماشینو باز کردم ،
  تصمیم خودم گرفته بود برای صدا کردنش ،
  برای فریاد کردنش ،
  برای ترکوندن همه بغضم توی این ده سال ،
  دیدمش ... چند قدم مونده بود تا برسه به مردی که با چتر باز منتظرش بود ، و ... دختربچه ای که زیر چتر ایستاده بود .
  صدا توی گلوم شکست ...
  اسمش گره خورد با بغضم و ترکید .
  قطره های سرد بارون و اشکهای تلخ و داغم با هم قاطی شد .
  رفت ، رفتند توی خیابون بهار ، سه نفری ،
  زیر چتر باز ...
  دختر کوچولو دستشو گرفته بود ، صدای خنده شون از دور می اومد ...
  سر خوردم روی زمین خیس ،
  صدای هق هق خودم بود که صدای خنده شون رو از توی گوشم پاک کرد ...
  مثل بچه ها زار زدم .. زار زدم ...
  منو بارون .. ، زار زدیم ،
  اونقدر زار زدم تا سه نفریشون مثل نقطه شدن ،
  به زحمت خودمو کشوندم توی ماشین ،
  بوی عطرش ماشینو پر کرده بود ،
  هزار تومنی رو از روی صندلی جلو برداشتم و
  بو کردم ...
  بوی عطر خودش بود ، بوی تنش ، بوی دستش ،
  بعد از ده سال ، دوباره از دستش دادم ، اینبار پررنگ تر ، دردناک تر ، برای همیشه تر.
  خل بودم دیگه ..
  یعنی این نقطهء پایان بود برای عشق من ؟ نه ...
  عاشق تر شده بودم عاشق تر و دیوانه تر ...
  چه کردی با من تو ... چه کردی ...
  بارون لجبازانه تر می بارید
  خیابان بهار ، آبی بود .
  آبی تر از همیشه ...

نظرات

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتیرفرش کد امنیتی

عضويت سريع

  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد